បញ្ចូល​កន្សោម​​គណិត​វិទ្យា​ក្នុង wordpressមាតិកា \ ផ្សេងៗ \…

ដើម្បី​បញ្ចូល​កន្សោម​គណិត​វិទ្យា​នៅ​ក្នុង​ផូស​របស់​អ្នក​ អ្នក​អាច​ប្រើ Latex បាន។​ របៀប​បញ្ចូល​គឺ​ងាយ​ទេ អ្នក​គ្រាន់​តែ​វាយ​អក្សរ​ថា
$​latex math_expression$

ដែល​ក្នុង​នោះ​math_expression ជា​កន្សោម​គណិត​វិទ្យា​បញ្ចូល​តាម​ក្បួន​Latex។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការបញ្ចូលកន្សោម​គណិត​វិទ្យា​អស់​នេះ។

ឧទាហរណ៍ទី១: Logo​របស់ Latex

សរសេរ​ជា
$​latex \LaTeX$

បាន​មក​ជា

\LaTeX

ឧទាហរណ៍ទី២: សមីការ​ធម្មតា
$​latex a.x^2+b.x+c=0$

a.x^2+b.x+c=0

ឧទាហរណ៍ទី៣: ស្វ័យគុណ
$​latex y=a.x^{n+1}$

y=a.x^{n+1}

ឧទាហរណ៍ទី៤: សន្ទស្សន៍
$​latex x_{n+1}=2x_{n}-x_{n-1}$

x_{n+1}=2x_{n}-x_{n-1}

ឧទាហរណ៍ទី៥: ស្វ័យគុណ និង សន្ទស្សន៍
$​latex x_{n+1}=2x_{n}^2-x_{n-1}^3$

x_{n+1}=2x_{n}^2-x_{n-1}^3

ឧទាហរណ៍ទី៦: រឺស​ការេ
$​latex y=\sqrt{x+1}$

y=\sqrt{x+1}

ឧទាហរណ៍ទី៧: រឺស​ទី n
$​latex y=\sqrt[n]{x+1}$

y=\sqrt[n]{x+1}

ឧទាហរណ៍ទី៨: ប្រភាគ
$​latex y=\frac{x+1}{x-1}$

y=\frac{x+1}{x-1}

ឧទាហរណ៍ទី៩: ពង្រីក​ទំហំ​អក្សរ
$​latex \displaystyle y=\frac{x+1}{x-1}$

\displaystyle y=\frac{x+1}{x-1}

ឧទាហរណ៍ទី១០: ពង្រីក​ទំហំ​អក្សរ
$​latex y=\sqrt[n]{x+1}&s=4$

y=\sqrt[n]{x+1}

ឧទាហរណ៍ទី១១: ប្រើ​ឃ្នៀប
$​latex y=[x^2+1]^2$

y=[x^2+1]^2

ឧទាហរណ៍ទី១២: កែ​ទំហំ​ឃ្នៀប \left \right
$​latex y=\left[x_{n}^{n+1}+1\right]^2$

y=\left[x_{n}^{n+1}+1\right]^2

ឧទាហរណ៍ទី១៣: កែ​ទំហំ​ឃ្នៀប \bigl \bigr
$​latex y=\bigl[x_{n}^{n+1}+1\bigr]^2$

y=\bigl[x_{n}^{n+1}+1\bigr]^2

ឧទាហរណ៍ទី១៤: កែ​ទំហំ​ឃ្នៀប \biggl \biggr
$​latex y=\biggl[x_{n}^{n+1}+1\biggr]^2$

y=\biggl[x_{n}^{n+1}+1\biggr]^2

ចូរ​សាកល្បង​ជាមួយ​នឹង​អុសិន​ផ្សេង​ទៀតដូចជា \Bigl​ \Bigr \Biggl \Biggr

ឧទាហរណ៍ទី១៥:​ ប្រភាគ​ជាប់
$​latex \cfrac{1}{\sqrt{2}+\cfrac{1}{\sqrt{2}+\cfrac{1}{\sqrt{2}+\dotsi}}}$

\cfrac{1}{\sqrt{2}+\cfrac{1}{\sqrt{2}+\cfrac{1}{\sqrt{2}+\dotsi}}}

ឧទាហរណ៍ទី១៦: ម៉ាទ្រីស
$​latex \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}

$​latex \begin{pmatrix} a & b & c\\d & e &f \end{pmatrix}$

\begin{pmatrix} a & b & c\\d & e &f \end{pmatrix}

$​latex \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}

$​latex \begin{Bmatrix} a & b \\ c & d \end{Bmatrix}$

\begin{Bmatrix} a & b \\ c & d \end{Bmatrix}

$​latex \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$

\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}

$​latex \begin{Vmatrix} a & b \\ c & d \end{Vmatrix}$

\begin{Vmatrix} a & b \\ c & d \end{Vmatrix}

ឧទាហរណ៍ទី១៧: វ៉ិចទ័រ
$​latex \overrightarrow{abc}$

\overrightarrow{abc}

$​latex \overline{abc}$

\overline{abc}

$​latex \widehat{ABC}$

\widehat{ABC}

ឧទាហរណ៍ទី១៨: វិសមីការ
$​latex 1<t\leq x$

1<t\leq x

$​latex x\geq y$

x\geq y

ឧទាហរណ៍ទី១៩: អក្សរ​ក្រិច
$​latex \sin2\alpha=2\sin\alpha \cos2\alpha$

\sin2\alpha=2\sin\alpha \cos2\alpha

$​latex \Delta=b^2-4ac$

\Delta=b^2-4ac

ឧទាហរណ៍ទី២០: ផលបូក ផលគុណ
$​latex S=\displaystyle \sum_{i>1} i^n$
S=\displaystyle \sum_{i>1} i^n

$​latex S=\displaystyle \sum_{i=1}^{n}i^n$
S=\displaystyle \sum_{i=1}^{n}i^n

$​latex P=\displaystyle \prod_{1\leq i \leq n} x_{i}^n$
P=\displaystyle \prod_{1\leq i \leq n} x_{i}^n

$​latex S=\displaystyle \sum_{\substack{0\le i\le m \\ 0<j<n}} P(i,j)$

S=\displaystyle \sum_{\substack{0\le i\le m \\ 0<j<n}} P(i,j)

ឧទាហរណ៍ទី២១: អាំង​តេក្រាល
$​latex I=\int f(x)dx$

I=\int f(x)dx

$​latex I=\int_{C} f(s)ds$

I=\int_{C} f(s)ds

$​latex I=\int_{a}^{b} f(x)dx$

I=\int_{a}^{b} f(x)dx

$​latex I=\int\limits_{a}^{b} f(x)dx$

I=\int\limits_{a}^{b} f(x)dx

$​latex I=\iint\limits_{A} f(x,y)dxdy$

I=\iint\limits_{A} f(x,y)dxdy

ឧទាហរណ៍ទី២២ លីមីត
$​latex \displaystyle \lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 +7}{x^2 +5} = 3$

\displaystyle \lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 +7}{x^2 +5} = 3

សូម​អាន​រូបមន្ត​បន្ថែម​នៅ

http://www.ams.org/tex/amslatex.html


មាតិកា \ ផ្សេងៗ \…

Advertisements

About វិចិត្រ

ជា​ខ្មែរ​ម្នាក់ ជា​មនុស្ស​ម្នាក់ ធម្មតា​ដូច​មនុស្ស​ឯ​ទៀត​ដែរ
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង គណិតវិទ្យា​, វប្បធម៌​ទូទៅ។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

35 Responses to បញ្ចូល​កន្សោម​​គណិត​វិទ្យា​ក្នុង wordpress

 1. ខ្ញុំ​នៅ​តែមិន​អាច​​បញ្ចូល​គណិតវិទ្យាក្នុងប្លករបស់ខ្ញុំបាន។ ខ្ញុំ​សរសេរ​កូដ​បាន​ហើយ តែ​វា​បង្ហាញ​ជាអក្សរ​កូដ​នោះ​ដដែល ដែល​មាន​ផ្ទៃពណ៌ទៅវិញ។ តើ​លោកគ្រូ​អាច​ពន្យល់​បន្ថែម​ទៀត​បាន​ទេ?

  • វិចិត្រ ថា:

   ពិសិដ្ឋ​សាក​ល្បង​រូបមន្ត​ងាយៗ​សិន​ដូច​ជា x=2​។
   សូម​សាកល្បង​បញ្ចូល​ដូច​តទៅ: វាយ​អក្សរ $ បន្ទាប់​មក​ latex បន្ទាប់​មក​ដក​ឃ្លា បន្ទាប់​មក x=2 បន្ទាប់​មក​ បញ្ចូល $ ។ អត់​មាន​ដក​ឃ្លា​ចន្លោះ​$ និង​latex ទេ។
   ជួន​កាល​យើង​បញ្ចូល​បែប​នេះ​មែន ប៉ុន្តែ​Wordpress យល់​ច្រលំ ដោយ​វា​បន្ថែម​កូដ​ខ្លះ​បន្ថែម​ទៀត។ ដើម្បី​អោយ​ប្រាកដ ពេល​Post ចូរ​ពិនិត្យ ក្នុង Html view រឺ​មើល​កូដ​របស់​Post។

 2. សុភា ថា:

  ខ្ញុំ​កំពុង​តែ​រៀន​ឡាតិច​ណឹង​គ្រាន់​សរសេរ​របាយ​ការ ចង់សាក​មើល ព្រោះ​ប្រើ Ms. Word ដូចមិន​ទាន់​ចិត្ត​មេច​មិនដឹង។ លោកគ្រូ​ធ្លាប់​ប្រើទេ ពេលសរសេររាបាយ​ការណ៏ ហើយ​លោកគ្រូ​គិត​ថា​ណា​មួយ​ស្រួល​ជាង?

  • វិចិត្រ ថា:

   បើ​សរសេរ​របាយការណ៍​ខ្លីៗ ​ប្រើ Word ប្រាកដ​ជា​លឿន​ជាង​។ តែ​ចំពោះ​របាយការណ៍​វែងៗ ហើយ​ជា​ពិសេស​ទៅ​ទៀត​នោះ បើ​សិន​ជា​យើង​ចង់​សរសេរ​តាម​ស្តង់ដា​ឯកសារ​បច្ចេកទេស​ទៀត​នោះ ប្រើ​Latex ធានា​ថា​មិន​ខុស​ចិត្ត​ទេ។ ពេល​ព្រីន​ចេញ​មក​ដូច​សៀវភៅ​ពុម្ព​អញ្ចឹង។
   ចំនុច​ល្អ​ៗ​របស់​វា​ធៀប​នឹង Word គឺ
   -វាចេះ​កាត់​ពាក្យ​ ហើយ​ចុះ​បន្ទាត់ ដូចជា construction វា​អាច​កាត់​ជា constru- ction តំរឹម​អោយ​យើង​បាន​យ៉ាង​សម។
   – វា​ចេះ​លៃ​ទីតាំង​រូប​ភាព មិន​អោយ​សល់​ផ្ទៃ​ទំនេរ​ មើល​ទៅ​មិន​ស្អាត។ ការងារ​នេះ​និយាយ​ទៅ​ដូច​ជា​តូច​ទេ តែ​ចំពោះ​ការងារ​ធំ បើ​ប្រើ Wordវិញ អង្គុយ​សរេមួយ​ង៉ៃ​មិន​ហើយ​ផង។ ឧទាហរណ៍​ក្នុង​Word ចុះ​បន្ទាត់​ទំព័រ​មុខ​មួយ​ទំព័រ ខុស​ទំព័រ​ក្រោយ​មួយ​រយ​ទំព័រ។ កែ​ចុះ។
   -….

   ចំនុច​អន់​របស់​Latex នោះ​គឺ
   – ឯកសារលំអ​ដោយ​រូប​ភាព​រញ៉េរញ៉ៃ​ ដូច​ជា​ដាក់​ស៊ុម​រូប​ផ្កា​រូប​ប៉េង​ប៉ោងអី ប្រហែល​ជា​មិន​អាចធ្វើ​កើត​ទេ។
   – ពិបាក​ប្រើ​បើ​មិន​ទាន់​ចេះ។ រឺ​បើចេះ​ហើយ​ត្រូវ​ចាំ​រូប​មន្ត​ ព្រោះ​របៀប​ប្រើ​ដូច​សរសេរ​កូដ​Html ដែរ។ មិន​ដូច​ក្នុង​Word ទេ ចុច​យៗ។
   – ពិបាក​ប្រើ​Font unicode។ ខ្ញុំ​ប្រើxelatex វិញ ពេល​ខ្ញុំ​សរសេរ​ប្រើ Khmer unicode។ តែ​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​បាន​ល្អ​ដូច​ពេល​ប្រើ font ធម្មតា​ជា​ឡាតាំង។

   ពេល​ខ្ញុំ​រៀន​ប្រើ​វា​ដំបូង ប្រើ​បណ្តើរ​ជេរ​អ្នក​បង្កើត​ប្រូក្រាម​នេះ​បណ្តើរ។ មិន​ដឹង​ជា​បង្កើត​ប្រូក្រាម​ស្អី​ពិបាក​ប្រើ​ម្ល៉េះ។ តែ​ដល់​ពេល​ព្រីន​របាយការណ៍​ចេញ​មក​បាន​ដឹង។

   • សុភា ថា:

    អីយាៗ ចឹង​ខ្ញុំ​គិត​សាក​មែន​ទែន​ហើយ​ សាក​តែ​ឥឡូវណឹង ព្រោះ​ប្រើ Word ទាស់ចិត្ត​ណាស់​ ពេល​ខ្លះ​វា​ឆ្លាត​ជ្រុល​ជាង​ខ្ញុំ​ទៅទៀត លោត​ចុះ​ លោត​ឡើង​ មិន​ដឹង​ជា​យ៉ាង​មេច។ ពេល​ខ្លះ​ពុល​ដោយ​សារ​វា​ដែរ​ណឹង ជាពិសេស​ដាក់​លេខ​ណឹង​តែ​ម្តង (I, I.1, I.1.1, …) ដាក់​មិនដែល​បាន​សោះ។ អរគុណលោកគ្រូ 😀

 3. សុភា ថា:

  ខ្ញុំ​សាក​ល្បង​ប្រើ​ហើយ តែ​ឃើញ​ថា​មាន​បញ្ហា​ ២ចង់​សូរ​លោក​គ្រូ។ ខ្ញុំ​ប្រើ​ LatextEditor 1.2.1 ហើយ​នឹង​ Miktex 2.7។ តែ​ខ្ញុំ​មិន​អាច​ដាក់​រូប​បាន​សោះ ហើយ​អក្សរ បារាំង ដូច​ជា é è ក៏​មិន​បង្ហាញ​ដែរ។ កូដ​ខ្ញុំ​ដាក់​រូប​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​

  \begin{figure}
  \begin{center}
  \includegraphics{C:/Users/super/Desktop/To do/New Folder/untitled.bmp}
  \end{center}
  \label{fig:untitled}
  \end{figure}

  លោកគ្រូ​ជូយ​ប្រាប់​ខ្ញុំ​បាន​ទេ ថាមក​ពី​ហេតុអី​ដែរ។ អគុណ​ 😀

 4. វិចិត្រ ថា:

  ខ្ញុំ​បន្ថែម
  \documentclass[12pt,a4paper,oneside]{book}
  ….
  \usepackage[cyr]{aeguill}
  \usepackage[french]{babel}
  \usepackage{graphicx}
  …..

  ពេល​បញ្ចូល​រូបភាព​ខ្ញុំ​ប្រើ
  \begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[width=0.7\textwidth]{multipoutre1}
  \caption{Tablier à multipoutres}
  \label{multipoutre1}
  \end{figure}

  ដែល multipoutre1 ជា​ឈ្មោះFile multipoutre1.jpg ស្ថិត​នៅ​folderជា​មួយ​file.tex ដែល​យើង​compile។

 5. សុភា ថា:

  ជយោ​ដើរ​ហើយ 😛 អរគុណ លោកគ្រូ

 6. Oudom ថា:

  តើ​ខ្ញុំអាច​យក Latex នឹង​បាន​មក​ពីណា​ទៅ សូមជួយ​ប្រាប់​ផង ?

 7. serey ថា:

  excuse me teacher, so it mean that, when we type in wordpress it already have LaTeX for us to use ?

 8. serey ថា:

  អគុណច្រើន លោកគ្រូ ។ ខ្ញុំ និងសាកល្បងវាយ​លមើល។

 9. serey ថា:

  ខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូច្រើនណាស់​ ។​ ឥឡូវខ្ញុំអាចវាយកន្សោមគណិតបានមួយចំនួនហើយ តែខ្ញុំបានជួបញ្ហាខ្លះគឺ មានសញ្ញាមួយចំនួនដែលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងដូចជា​​សញ្ញា : ចែកដាច់​ ចែកមិនដាច់ ជារបស់ មិនមែនជារបស់ សញ្ញាត្រួតគ្នាបីជាន់ សញ្ញានាំឲ្យ សញ្ញាសមមូល ។
  សូមលោកគ្រូជួយបំភ្លឺផង អរគុណលោកគ្រូទុកជាមុន ។

 10. a \mid b a \mid b
  a \nmid b a \nmid b

  a \in S a \in S
  a \notin S a \notin S

  a \equiv b \pmod{m} a \equiv b \pmod{m}
  \implies a=b \implies a=b

  \Leftrightarrow a=b \Leftrightarrow a=b

 11. serey ថា:

  សូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូ ។ ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងសរសេរ ប្លក់មួយនិងគេដែរ ហើយសង្ឃឹមថាអាចជាប្លក់សំរាប់ឲ្យសិស្សានុសិស្សនៅខ្មែរប្រើដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើឯកសារគណិត​ និងរូប។

 12. cauchy ថា:

  \displaystyle A=\frac{2013!+2010!}{2012!+2011!}

  \displaystyle =\frac{2010! ( 2011.2012.2012+1)}{2010! ( 2011.2012+2011)}

  \displaystyle =\frac{2011.2012.2013+1}{2011(2012+1)}

  \displaystyle =\frac{2011.2012.2013+1}{2011.2013}

  \displaystyle =2012+\frac{1}{2011.2013}

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s