សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ខ្មែរមាតិកា \ ផ្សេងៗ \…

យ៉ាង​ណា​ខ្មែរ(លេខ​៨៥) គ្រាន់​បើ​ជាង ឥណ្ឌូនេស៊ី(១០០) ឥណ្ឌា​(១២០) ម៉ាលេ​ស៊ី(១២៤) ភីលីពីន(១២៨) ថៃ(១៣៥) សិង្ហបុរី(១៤១) លាវ (១៦១) យួន(១៦២) ចិន (១៦៣) ភូមា(១៦៤)

ហេតុអ្វី​ក៏​ថៃ​អន់​ជាង​ខ្មែរ? ព្រោះដូច​ជា​wordpress ជា​ដើម​ អោយ​តែ​មាន​សរសេរ​អី​រិះគន់​រដ្ឋាភិបាល បើក​​អត់​ចេញ​ទេ!!!block ជាប់តែម្តង។ មិន​ស្មាន​​ថា ថៃ​កាពិ​បែប​នេះ​ទេ!!

http://en.wikipedia.org/wiki/Worldwide_Press_Freedom_Index#Worldwide_Press_Freedom_Index_Ranking

Worldwide Press Freedom Index Ranking

early worldwide press freedom ranking of countries
published by Reporters Without Borders
Rank Country Index Notes
2007 2007 2006 2005 2004 2003 2002
1 Flag of Iceland Iceland 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1 Flag of Norway Norway 0.75 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50
3 Flag of Estonia Estonia 1.00 2.00 1.50 2.00 2.50
3 Flag of Slovakia Slovakia 1.00 2.50 0.75 0.50 2.50
5 Flag of Belgium Belgium 1.50 4.00 4.00 4.00 1.17 3.50
5 Flag of Finland Finland 1.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
5 Flag of Sweden Sweden 1.50 4.00 2.00 2.00 1.50 1.50
8 Flag of Denmark Denmark 2.00 5.00 0.50 0.50 1.00 3.00
8 Flag of Ireland Republic of Ireland 2.00 0.50 0.50 0.50 2.83 1.00
8 Flag of Portugal Portugal 2.00 3.00 4.83 4.50 5.17 1.50
11 Flag of Switzerland Switzerland 3.00 2.50 0.50 0.50 2.50 4.25
12 Flag of Latvia Latvia 3.50 3.00 2.50 1.00 2.25
12 Flag of the Netherlands Netherlands 3.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
14 Flag of the Czech Republic Czech Republic 4.00 0.75 1.00 3.50 2.50 11.25
15 Flag of New Zealand New Zealand 4.17 5.00 2.00 0.67 2.83
16 Flag of Austria Austria 4.25 4.50 2.50 3.25 2.75 7.50
17 Flag of Hungary Hungary 4.50 3.00 2.00 6.00 3.33 6.50
18 Flag of Canada Canada 4.88 4.50 4.50 3.33 1.83 0.75
19 Flag of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 5.00 5.00 2.00 2.00 1.00
20 Flag of Germany Germany 5.75 5.50 4.00 2.00 1.33 1.50
21 Flag of Costa Rica Costa Rica 6.50 6.67 8.50 7.63 3.83 4.25
21 Flag of Slovenia Slovenia 6.50 3.00 1.00 2.25 3.00 4.00
23 Flag of Lithuania Lithuania 7.00 6.50 4.50 3.00 2.83
24 Flag of the United Kingdom United Kingdom 8.25 6.50 5.17 6.00 4.25 6.00
25 Flag of Mauritius Mauritius 8.50 8.00 7.50 10.50 7.25 9.50
25 Flag of Namibia Namibia 8.50 6.00 5.50 10.00 11.00 8.00
27 Flag of Jamaica Jamaica 8.63 5.50 7.50 4.17 3.33
28 Flag of Australia Australia 8.79 9.00 6.50 9.50 9.25 3.50
29 Flag of Ghana Ghana 9.00 8.50 15.00 13.50 8.75 23.00
30 Flag of Greece Greece 9.25 8.00 4.00 7.00 6.00 5.00
31 Flag of France France 9.75 9.00 6.25 3.50 4.17 3.25
32 Flag of the Republic of China Republic of China (Taiwan) 10.00 10.50 12.25 14.25 12.00 9.00
33 Flag of Spain Spain 10.25 10.00 8.33 9.00 7.67 7.75
34 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 11.17 5.00 7.00 3.67 6.83 12.50
35 Flag of Italy Italy 11.25 9.90 8.67 9.00 9.75 11.00
36 Flag of the Republic of Macedonia Macedonia 11.50 11.50 8.75 11.25 9.67
37 Flag of Japan Japan 11.75 12.50 8.00 10.00 8.00 7.50
37 Flag of Uruguay Uruguay 11.75 13.75 9.75 10.00 4.00 6.00
Flag of Grenada Grenada 12.00
39 Flag of Chile Chile 12.13 11.63 11.75 10.00 6.83 6.50
39 Flag of South Korea South Korea 12.13 7.75 7.50 11.13 9.17 10.50
41 Flag of Croatia Croatia 12.50 13.00 12.83 11.83 16.50 8.75
42 Flag of Romania Romania 12.75 14.00 16.17 17.83 11.50 13.25
43 Flag of South Africa South Africa 13.00 11.25 6.50 5.00 3.33 7.50
44 Flag of Israel Israel (Israeli territory) 13.25 12.00 10.00 8.00 8.00 30.00
45 Flag of Cape Verde Cape Verde 14.00 11.50 6.00 8.75 8.25 13.75
45 Flag of Cyprus Cyprus 14.00 7.50 5.50 22.00 20.83 pre-2005 data included Turkish Republic of Northern Cyprus
47 Flag of Nicaragua Nicaragua 14.25 15.50 15.25 11.67 6.50
48 Flag of the United States United States 14.50 13.00 9.50 4.00 6.00 4.75
49 Flag of Togo Togo 15.17 15.00 23.75 19.50 27.50 31.50
50 Flag of Mauritania Mauritania 15.50 17.50 40.00 51.00 36.67 41.33
51 Flag of Bulgaria Bulgaria 16.25 9.00 10.25 8.00 6.50 9.75
52 Flag of Mali Mali 16.50 9.00 8.00 12.83 11.00 12.50
53 Flag of Benin Benin 17.00 5.50 5.50 5.50 5.25 6.00
54 Flag of Panama Panama 17.88 9.50 15.00 14.50 9.75 15.50
55 Flag of Tanzania Tanzania 18.00 19.82 17.50 14.50 16.50 21.25
56 Flag of Ecuador Ecuador 18.50 15.25 21.75 16.50 7.67 5.50
56 Flag of Poland Poland 18.50 14.00 12.50 6.83 6.17 7.75
58 Turkish Republic of Northern Cyprus 19.00 14.50 12.50 22.00 20.83 pre-2005 data included Cyprus
58 Flag of Montenegro Montenegro 19.00 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75 pre-2007 data from Serbia and Montenegro
60 Flag of Kosovo Kosovo 19.75 16.00 25.75 20.13 21.33 20.75 pre-2005 data from Serbia and Montenegro
61 Flag of Hong Kong Hong Kong 20.00 14.00 8.25 7.50 11.00 4.83
61 Flag of Madagascar Madagascar 20.00 15.00 24.50 18.50 8.17 22.75
63 Flag of Kuwait Kuwait 20.17 17.00 21.25 31.67 31.33 25.50
64 Flag of El Salvador El Salvador 20.20 10.00 5.75 6.00 6.83 8.75
65 Flag of the United Arab Emirates United Arab Emirates 20.25 17.50 25.75 50.25 37.00
66 Flag of Georgia (country) Georgia 20.83 21.00 25.17 27.50 17.33
67 Flag of Serbia Serbia 21.00 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75 pre-2007 data from Serbia and Montenegro
68 Flag of Bolivia Bolivia 21.50 4.50 9.67 20.00 9.67 14.50
68 Flag of Burkina Faso Burkina Faso 21.50 16.00 19.00 16.25 18.00 27.75
68 Flag of Zambia Zambia 21.50 22.50 23.00 29.75 23.25 26.75
71 Flag of the Central African Republic Central African Republic 22.50 14.50 19.75 32.50 32.75 21.50
72 Flag of the Dominican Republic Dominican Republic 22.75 12.75 12.25 6.75 17.00
73 Flag of Mozambique Mozambique 23.00 11.50 10.50 16.25 14.00 23.50
74 Flag of Mongolia Mongolia 23.40 19.25 12.50 19.00 18.25 24.50
75 Flag of Botswana Botswana 23.50 13.00 14.00 11.50 13.00
75 Flag of Haiti Haiti 23.50 19.50 33.50 42.13 31.00 36.50
77 Flag of Armenia Armenia 23.63 25.50 26.00 23.50 25.17
78 Flag of Kenya Kenya 23.75 30.25 30.00 22.25 18.50 24.75
79 Flag of Qatar Qatar 24.00 18.00 23.00 32.50 35.00
80 Flag of the Republic of the Congo Republic of the Congo 24.50 17.00 17.00 17.50 14.00 23.17
81 Flag of Moldova Moldova 24.75 19.17 17.50 20.50 27.00
82 Flag of Argentina Argentina 24.83 17.30 13.67 21.33 15.17 12.00
83 Flag of Senegal Senegal 25.00 17.50 19.00 21.50 14.50 14.00
84 Flag of Brazil Brazil 25.25 17.17 14.50 16.50 16.75 18.75
85 Flag of Cambodia Cambodia 25.33 27.25 23.00 36.50 19.50 24.25
85 Flag of Liberia Liberia 25.33 19.00 20.50 40.00 40.00 37.75
87 Flag of Albania Albania 25.50 18.00 14.17 11.50 6.50
87 Flag of Honduras Honduras 25.50 14.50 18.00 11.75 14.17
87 Flag of Niger Niger 25.50 24.50 13.00 18.33 15.75 18.50
90 Flag of Paraguay Paraguay 26.10 18.25 15.50 10.50 7.17 8.50
91 Flag of Angola Angola 26.50 21.50 18.00 26.50 28.00 30.17
92 Flag of Malawi Malawi 26.75 25.50 22.75 31.00 21.00 27.67
92 Flag of Ukraine Ukraine 26.75 26.50 32.50 51.00 40.00 40.00
94 Flag of Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire 27.00 25.00 52.25 60.38 42.17 19.00
94 Flag of East Timor Timor-Leste 27.00 18.50 13.50 13.50 5.50
96 Flag of the Comoros Comoros 28.00 22.50 22.00 26.50 18.50 20.50
96 Flag of Uganda Uganda 28.00 29.83 19.25 24.00 25.75 17.00
98 Flag of Lebanon Lebanon 28.75 27.00 28.25 24.38 32.50 19.67
99 Flag of Lesotho Lesotho 29.50 16.00 19.50 29.50 17.75
100 Flag of Indonesia Indonesia 30.50 26.00 26.00 37.75 34.25 20.00
101 Flag of Turkey Turkey 31.25 25.00 25.00 37.25 35.00 33.50
102 Flag of Gabon Gabon 31.50 28.50 26.00 37.50 31.25 20.50
103 Flag of Israel Israel (extra-territorial) 32.00 47.00 37.50 49.00
104 Flag of Guatemala Guatemala 33.00 21.25 21.50 16.50 30.83 27.25
104 Flag of the Seychelles Seychelles 33.00 24.50 17.00 23.50 26.75 20.75
106 Flag of Morocco Morocco 33.25 24.83 36.17 43.00 39.67 29.00
107 Flag of Fiji Fiji 33.50 14.00 14.00 16.00 11.50
107 Flag of Guinea Guinea 33.50 27.50 26.00 24.50 33.17 26.00
107 Flag of Guinea-Bissau Guinea-Bissau 33.50 14.50 17.00 23.50 35.25 30.25
110 Flag of Kyrgyzstan Kyrgyzstan 33.60 34.00 32.00 35.25 32.00 31.75
111 Flag of Cameroon Cameroon 36.00 28.25 20.50 27.00 30.50 28.83
111 Flag of the United States United States (extra-territorial) 36.00 31.50 48.50 36.00 41.00
113 Flag of Chad Chad 36.50 35.50 30.00 33.25 24.00 28.75
114 Flag of Venezuela Venezuela 36.88 29.00 23.00 24.63 27.83 25.00
115 Flag of Tajikistan Tajikistan 37.00 30.00 33.00 27.75 34.50 28.25
116 Flag of Bhutan Bhutan 37.17 25.00 51.50 55.83 77.33 90.75
117 Flag of Peru Peru 37.38 28.25 33.33 40.00 10.25 9.50
118 Flag of Bahrain Bahrain 38.00 28.00 38.75 52.50 35.17 23.00
Flag of Brunei Brunei 38.00
119 Flag of Tonga Tonga 38.25 13.00 14.50 38.17
120 Flag of India India 39.33 26.50 27.00 38.50 39.00 26.50
121 Flag of Sierra Leone Sierra Leone 39.50 26.00 39.50 24.50 23.50 24.50
122 Flag of Jordan Jordan 40.21 27.50 24.00 39.13 37.00 33.50
123 Flag of Algeria Algeria 40.50 40.00 40.33 43.50 33.00 31.00
124 Flag of Malaysia Malaysia 41.00 22.25 33.00 39.83 32.00 37.83
125 Flag of Kazakhstan Kazakhstan 41.63 41.00 36.17 44.17 42.50 42.00
126 Flag of Colombia Colombia 42.33 44.75 40.17 47.38 49.17 40.83
127 Flag of Burundi Burundi 43.40 39.83
128 Flag of the Philippines Philippines 44.75 51.00 50.00 36.63 35.25 29.00
129 Flag of the Maldives Maldives 45.17 51.25 58.50 69.17 47.50
130 Flag of The Gambia Gambia 48.25 54.00 41.00 29.50 18.25 22.50
131 Flag of Nigeria Nigeria 49.83 32.23 38.75 37.75 31.50 15.50
132 Flag of Djibouti Djibouti 50.25 33.00 37.00 55.00 35.50 31.25
133 Flag of the Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo 50.50 51.00 57.33 51.50 38.50 40.75
134 Flag of Bangladesh Bangladesh 53.17 48.00 61.25 62.50 46.50 43.75
135 Flag of Thailand Thailand 53.50 33.50 28.00 14.00 19.67 22.75
136 Flag of Mexico Mexico 53.63 45.83 45.50 27.83 17.67 24.75
137 Flag of Nepal Nepal 53.75 73.50 86.75 84.00 51.50 63.00
138 Flag of Swaziland Swaziland 54.50 40.50 35.00 31.00 37.50 29.00
139 Flag of Azerbaijan Azerbaijan 55.40 47.00 51.00 49.67 34.50 34.50
140 Flag of Sudan Sudan 55.75 48.13 44.00 44.25 45.75 36.00
141 Flag of Singapore Singapore 56.00 51.50 50.67 57.00 47.33
142 Flag of Afghanistan Afghanistan 56.50 44.25 39.17 28.25 40.17 35.50
143 Flag of Yemen Yemen 56.67 54.00 46.25 48.00 41.83 34.75
144 Flag of Russia Russia 56.90 52.50 48.67 51.38 49.50 48.00
145 Flag of Tunisia Tunisia 57.00 53.75 57.50 62.67 50.83 67.75
Flag of Oman Oman 57.75
146 Flag of Egypt Egypt 58.00 46.25 52.00 43.50 34.25 34.50
147 Flag of Rwanda Rwanda 58.88 41.00 38.00 37.25 34.25 37.50
148 Flag of Saudi Arabia Saudi Arabia 59.75 76.00 66.00 79.17 71.50 62.50
149 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 62.00 50.00 64.25 67.50 45.50 48.25
150 Flag of Ethiopia Ethiopia 63.00 75.00 42.00 37.00 37.50 37.50
151 Flag of Belarus Belarus 63.63 57.00 61.33 54.10 52.00 52.17
152 Flag of Pakistan Pakistan 64.83 70.33 60.75 61.75 39.00 44.67
153 Flag of Equatorial Guinea Equatorial Guinea 65.25 48.00 44.00 46.25 44.75 42.75
154 Flag of Syria Syria 66.00 63.00 55.00 67.50 67.50 62.83
155 Flag of Libya Libya 66.50 62.50 88.75 65.00 60.00 72.50
156 Flag of Sri Lanka Sri Lanka 67.50 50.75 33.25 36.50 24.83 15.75
157 Flag of Iraq Iraq 67.83 66.83 67.00 58.50 37.50 79.00
158 Palestinian Authority 69.83 46.75 42.50 43.17 39.25 27.00
159 Flag of Somalia Somalia 71.50 51.25 59.00 43.50 45.00
160 Flag of Uzbekistan Uzbekistan 74.88 71.00 66.50 52.13 61.50 45.00
161 Flag of Laos Laos 75.00 67.50 66.50 64.33 94.83 89.00
162 Flag of Vietnam Vietnam 79.25 67.25 73.25 86.88 89.17 81.25
163 Flag of the People's Republic of China People’s Republic of China (mainland only) 89.00 94.00 83.00 92.33 91.25 97.00
164 Flag of Burma Myanmar 93.75 94.75 88.83 103.63 95.50 96.83
165 Flag of Cuba Cuba 96.17 95.00 87.00 106.83 97.83 90.25
166 Flag of Iran Iran 96.50 90.88 89.17 78.30 89.33 48.25
167 Flag of Turkmenistan Turkmenistan 103.75 98.50 93.50 99.83 82.83 91.50
168 Flag of North Korea North Korea 108.75 109.00 109.00 107.50 99.50 97.50
169 Flag of Eritrea Eritrea 114.75 97.50 99.75 93.25 91.50 83.67


មាតិកា \ ផ្សេងៗ \…

Advertisements

About វិចិត្រ

ជា​ខ្មែរ​ម្នាក់ ជា​មនុស្ស​ម្នាក់ ធម្មតា​ដូច​មនុស្ស​ឯ​ទៀត​ដែរ
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង ព័ត៌មាន។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

8 Responses to សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ខ្មែរ

 1. monida ថា:

  អញ្ចឹងតើ បានជា ខៀវ កញ្ញារិទ្ធ អួតអីអួតម្ល៉េះតាមទូរទស្សន៍!!

 2. វិចិត្រ ថា:

  just 2 times worst than US

 3. វិចិត្រ ថា:

  មាន​មនុស្ស​ម្នាក់​គេ​និយាយ​ថា ខ្ញុំ​អោយ​អ្នក​ឯង​រិះគន់​ខ្ញុំ​ម៉ាសេរី តែបើ​មិន​ចង់​ភ្នែក​នៅ​កញ្ចឹង​ក​ទេ កុំ​អី​ល្អ​ជាង!

 4. monida ថា:

  ហា ហា…មិនប្រាប់ក៏ដឹងថានរណានិយាយដែរ!!

 5. Pichbandith ថា:

  You blog is really wonderful, usefull…….

 6. tha ថា:

  លែងប្រកាន់មនុស្សបែបហ៊ុន សែនហើយ ព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល មានតែមួយហ្នឹងគត់ ក្រៅពីហ្នឹង គ្រាន់បើទាំងអស់!

 7. tha ថា:

  អ្នកដែលថាគេ ភ្នែកនៅកញ្ចឹងក ជាអ្នកដែលខ្លួនឯង ធ្លាប់ភ្នែកនៅកញ្ចឹងក ដែរ ព្រោះ ទំនិញឡើងថ្លៃ យុវជនអត់ការធ្វើ អ្នកក្របាត់បង់ដី វិបត្តិសង្គម (ពេស្យា, គ្រឿងញៀន, លួចប្លន់, …) ជាពិសេសការរិះគន់នានា ពីសំណាក់ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល កាសែត គណបក្សនានា ធ្វើអោយហ៊ុន សែនញញើត កំលាំងអំណាចមហាជន (people power) ចឹងដែរ! ភ្នែកនៅកញ្ចឹងក ចឹងដែរ

 8. វិចិត្រ ថា:

  គ្រាន់​បើ​ជាង​ពួក​ថៃ​ឡាវ​វៀតណាម សាំង​កាពួរ មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​ខ្មែរ​គ្រាន់​បើ​​នោះ​ទេ គ្រាន់​តែ​មានន័យ​ថា​ពួក​អស់​នោះ​អន់​ជា​ង​ខ្មែរ​ទៅ​ទៀត…

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s