មួយ​ពាន់​មួយ​យប់​


.

 1. ស្តេចសហរ្យ និង ស្តេចសហស្ម័ន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 2. រឿង ឈ្មួញ និង អារក្សព្រៃ (យប់ទី ១) 20 21
  • រឿង តាទីមួយ និង ក្តាន់ញី 22 23(យប់ទី២) 24 25
  • រឿង តាទីពីរ និង ឆ្កែខ្មៅពីរ ក្បាល 26 27 28 29
  • រឿង តាទីបី និងសេះញី 30 31(យប់ទី៣)
 3. រឿង អ្នកនេសាទនិងយក្ស 32 33 34 35 36 37 38 (យប់ទី៤)
  • រឿង ឌុបាន់ និង ឧបរាជ 39 40 41 42
   • រឿង ស្តេចសិន្ឌបាតនិង ឥន្ទ្រី 43(យប់ទី៥) 44
   • រឿងបុរសម្នាក់និងសត្វសេក 45
   • រឿងព្រះអង្គម្ចាស់និងយក្ខិនី 46 47
   • (តរឿងឌុបាន់ និង ឧបរាជ) 48 49 50 51 52
  • (តរឿង អ្នកនេសាទនិងយក្ស) 53 54(យប់ទី៦) 55 56(យប់ទី៧)
  • រឿងព្រះរាជបុត្រត្រូវបណ្តាសារ 57 58(យប់ទី៨) 59 60 61(យប់ទី៩)
 4. រឿងអ្នកលីសែងនិងស្រី៣នាក់នៅក្រុងបាដាត62 63 64 65 66 67 (យប់ទី១០)68 69 70
  • រឿងអ្នកបួសទី១ (យប់ទី១១)71 72 73 (យប់ទី១២)74 75
  • រឿងអ្នកបួសទី២ 76 77 (យប់ទី១៣) 78
   • រឿង មនុស្សឈ្នានីស និង មនុស្សដែលគេឈ្នានីស 79
  • រឿងអ្នកបួសទី២(ត) 80 81 82
  • រឿងអ្នកបួសទី៣ 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 (យប់ទី​១៧)
  • រឿងស្រីម្ចាស់ផ្ទះ 93 94 95 96 97
  • រឿងនាងយាមទ្វារ  98 99 100 101 102 103 104 105
 5. រឿងផ្លែប៉ោមបី
 6. រឿងនិទានរបស់មនុស្សគម
  • រឿងរបស់ឈ្មួញកណ្តាលជាគ្រិស្ទបរិស័ទ
  • រឿងនិទានរបស់អ្នកត្រួតពិនិត្យ
  • រឿងនិទានគ្រូពេទ្យជ្វីស
  • រឿងនិទានជាងកាត់ដេរ
  • រឿងនិទានរបស់ជាងកាត់សក់
   • រឿងនិទានរបស់ជាងកាត់សក់អំពីបងទី១របស់គាត់
   • រឿងនិទានរបស់ជាងកាត់សក់អំពីបងទី២របស់គាត់
   • រឿងនិទានរបស់ជាងកាត់សក់អំពីបងទី៣របស់គាត់
   • រឿងនិទានរបស់ជាងកាត់សក់អំពីបងទី៤របស់គាត់
   • រឿងនិទានរបស់ជាងកាត់សក់អំពីបងទី៥របស់គាត់
   • រឿងនិទានរបស់ជាងកាត់សក់អំពីបងទី៦របស់គាត់
  • ចុងបញ្ចប់នៃរឿងរបស់ជាងកាត់ដេរ
 7. រឿង ណួរឌីនអាលី និង ស្រីឈ្មោះ អានីអចាលីស
 8. រឿង កានីមប៊ីនអាយុប ជាទាសករស្នេហា
  • រឿងរបស់បិឃីត
  • រឿងរបស់កាហ្វួរ
 9. រឿង ស្តេច អូម៉ារ បិន អាល់នុម័ន និងកូនប្រុសឈ្មោះ សារកាន់ និង សៅ អាល់
  • រឿងរបស់ តាច់ ម្លុគ និង ព្រះនាង ឌុន្យា​(​អ្នក​ស្រលាញ់ និង អ្នក​ដែល​គេ​ស្រលាញ់)
  • រឿងរបស់ អាស៊ីស និង អាសះ
 10. រឿងរបស់ ហាស៊ីស អ៊ីធ័រ
 11. រឿងរបស់ ហាម្មាត់ អ្នកស្រុកបាតាវី
 12. រឿង បក្សី សត្វសាហាវ និង ជាង​ឈើ
 13. រឿង ឥសី
 14. រឿង ទាទឹកនិងអណ្តើក
 15. រឿង កញ្ជ្រោង និង ចចក
  • រឿង ស្ទាំង និង ទទា
 16. រឿង កណ្តុរ និង ស្កា
 17. រឿង ឆ្មា និង ក្អែក
 18. រឿង កញ្ជ្រោង និង ក្អែក
  • រឿង ចៃ និង កណ្តុរ
  • រឿង ស្ទាំង និង បក្សី
  • រឿង ចាប និង ឥន្ទ្រី
 19. រឿង កាំប្រមា និង ព្រាបព្រៃ
  • រឿង ឈ្មួញ និង អ្នកសំលៀងកាំបិតពីរនាក់
 20. រឿង ចោរ និង ស្វារបស់វា
  • រឿង អ្នកតំបាញចំកួត
 21. រឿង កូនចាប និង ក្ងោក
 22. រឿង អាលីប៊ីន បាការ និង សំអាល់ នហារ
 23. រឿង ក្មារ អាល់ស្ម័ន
  • រឿង និអាម៉ះ បិន អាល់ រ៉ាប៊ីអា និង ទាសី
   ណាអូមី
 24. រឿង អាឡាអាល់ឌីន អាប៊ុ អាល់ស្មាត់
 25. រឿង ហាទិម អ្នកស្រុកតាយី
 26. រឿង ម៉ាអាន់ កូនប្រុសរបស់ សៃដះ
 27. រឿង ម្អ៉ាន់ កូនប្រុសរបស់ សៃដះ និង
  បុរសអ្នកស្រុកបាតាវី
 28. រឿង ក្រុងលិបតៃ
 29. រឿងព្រះចៅ ហ៊ីសាំ និង យុវជនអារ៉ាប់
 30. រឿង អ៊ីប្រាហ៊ីម បិន អាល់ ម៉ះឌី និង
  គ្រូពេទ្យវះកាត់ធ្វើជាងកាត់សក់
 31. រឿង ក្រុងអ៊ីរិម
 32. រឿង អ៊ីសាក់នៃក្រុងម៉ូស៊ុល
 33. រឿង អ្នករើសសំរាម និង ស្រីអភិជន
 34. រឿង ស្តេចដែកគេចំអក
 35. រឿង អាលី អ្នកស្រុកពែរ
 36. រឿង ហារុន អាល់ រាសិត និង ទាសី និង សង្ឃ
  អាប៊ុ យុស៊ុស
 37. រឿង សហាយបន្លំខ្លួនជាចោរ
 38. រឿង សេដ្ឋី ចាហ្វារ និង អ្នកលក់សណ្តែក
 39. រឿង មហាមែត បុរសកំជិល
 40. រឿង យ៉ាយ៉ាបិនខាលីត និង ម៉ាន់សួរ
 41. រឿង យ៉ាយ៉ាបិនខាលីត និង បុរសបន្លំឈ្មោះគាត់
 42. រឿងព្រះចៅ អាល់ម៉ាមុន និង អ្នកប្រាជ្ញចំលែក
 43. រឿង អាលីសារ និង ស្មុរុត
 44. រឿង ស្នេហារវាង ជុបេ បិន ឧមេរ និង នាង
  ប៊ុឌួរ
 45. រឿងបុរសអ្នកស្រុកយេមែន និង ទាសីទាំង៦
 46. រឿង ហារុន អាល់ រាសិត និង ស្រីក្រមុំ និង
  អាប៊ុ ណ្វាស់
 47. រឿង អ្នកលួចចានបាយឆ្កែដែលធ្វើអំពីមាស
 48. រឿង អ្នកសំលៀងកាំបិតស្រុកអាឡិចសង់ និង
  មេប៉ូលីស
 49. រឿង អាល់ម្លិក អាល់ណាសៀរ និង មេប៉ូលីសបីនាក់

  • រឿងរបស់មេប៉ូលីសក្រុងគែរ
  • រឿងរបស់មេប៉ូលីសប៊ូឡាក់
  • រឿងរបស់មេរបស់ប៉ូលីសចាស់ក្រុងគែរ
 50. រឿង ចោរ និង អ្នកដូរលុយ
 51. រឿងមេប៉ូលីសក្រុងគុស និង អ្នកសំលៀងកាំបិត
 52. រឿង អ៊ីប្រាហ៊ីម បិន អាល់មហាឌី និង
  ប្អូនស្រីអ្នកជំនួញ
 53. រឿងស្រីដែល​​គេកាត់ដៃចោលព្រោះតែអោយទានដល់អ្នកក្រ
 54. រឿង សាសនិកអ៊ីស្រាអែល
 55. រឿង អាប៊ុ ហាសាន់ អាល់ស្យាឌី និង
  អ្នកស្រុកខោរសាន់
 56. រឿង បុរសអ្នកក្រ និង មិត្តចិត្តល្អ
 57. រឿងបុរសរលាយទ្រព្យ
  ហើយក្លាយជាមានវិញដោយសារសុបិន
 58. រឿងព្រះចៅអាល់មុត្វាគ្គិល និង
  ស្នំឈ្មោះមហាប៊ុប
 59. រឿង វែរដាន់ អ្នកលក់សាច់
  ដំនើរផ្សងព្រេងរបស់គាត់ជាមួយស្ត្រីម្នាក់និងខ្លាឃ្មុំ
 60. រឿង កូនស្រីស្តេច និង ស្វា
 61. រឿង សេះខ្មៅ
 62. រឿង ឧនអាល់វុជុត និង កូនស្រីអគ្គមហាសេនា
  កុលាបក្រពុំ
 63. រឿង អាប៊ុណ្វាស់ ជាមួយនិងកូនប្រុសបីនាក់ និង
  ព្រះចៅហារុនអាល់រ៉ាសិត
 64. រឿងអាប់ដាឡះ បិន ម៉ាអាម៉ារ
  ជាមួយនិងបុរសអ្នកស្រុកបាសូរ៉ះ និង ទាសីរបស់គាត់
 65. រឿង សហាយ របស់ បានុ អូស្រះ
 66. រឿង ឧបរាជយេមែន និង ប្អូនប្រុសរបស់គាត់
 67. រឿងស្នេហារវាងសិស្សប្រុសនិងស្រីនៅសាលា
 68. រឿង អាល់មុតាល្មិស និង ប្រពន្ធឈ្មោះ ឧម៉ៃម៉ះ
 69. រឿង ព្រះចៅ ហារុនអាល់រ៉ាសិត និង
  ម្ចាស់ក្សត្រី ស៊ុបៃដះ កំពុងងូតទឹក
 70. រឿង ព្រះចៅ ហារុនអាល់រ៉ាសិត និង កវីទាំងបី
 71. រឿង មុស្អាប់ បិន អាល់ស៊ុបៃ និង អយិសះ
  ប្រពន្ធរបស់គាត់
 72. រឿង អាប៊ុអាល់អស្វាត និង ទាសី
 73. រឿង ព្រះចៅ ហារុនអាល់រ៉ាសិត និង ទាសីពីរនាក់
 74. រឿង ព្រះចៅ ហារុនអាល់រ៉ាសិត និង ទាសីបីនាក់
 75. រឿង អ្នកកិនស្រូវ និង ភរិយា
 76. រឿង មនុស្សភ្លីភ្លើ និង អ្នកសំលៀងកាំបិត
 77. រឿង អាប៊ុយុស៊ុស ជាមួយព្រះចៅហារុនអាល់រ៉ាសិត
  និង ម្ចាស់ក្សត្រី ស៊ុបៃដះ
 78. រឿង ព្រះចៅ អាល់ហាគិម និង អ្នកជំនួញ
 79. រឿង ស្តេចគិស្រា អនុសៀរវ៉ាន់ និង ស្រីក្រមុំស្រុកស្រែ
 80. រឿង អ្នករែកទឹក និង ប្រពន្ធជាងមាស
 81. រឿង ឃុស្រៅ និង សិរិន និង អ្នកនេសាទ
 82. រឿង យ៉ាយ៉ា បិន ខាលីត និង អ្នកក្រ
 83. រឿងមហាមែត អាល់ អាមីន និង ទាសី
 84. រឿង កូនរបស់ យ៉ាយ៉ា បិន ខាលីត និង សាអ៊ីត
  បិន ស្លិម អាល់បាហិលី
 85. រឿង ស្រីប្រើល្បិចដាក់ប្តី
 86. រឿង ស្រីសាសនិក និង បងកំនាចទាំង២
 87. រឿង សេដ្ឋីចាហ្វារ និង តាចាស់បាដល់
 88. រឿងព្រះចៅអូម៉ារ បិន អាល់ ខាតតាប់ និង
  យុវជនបាតាវី
 89. រឿង ព្រះចៅអាល់ម៉ាមុន និង ពីរ៉ាមីដអេស៊ីប
 90. រឿង ចោរនិងអ្នកជំនួញ
 91. រឿង មហាត្លឹក ម៉ាស្រួរ និង អ៊ីប្ន
  អាល់ការីប៊ី
 92. រឿង ព្រះរាជបុត្រសាសនិក
 93. រឿង គ្រូស្រលាញ់សិស្ស
 94. រឿង គ្រូចំកួត
 95. រឿង បុរសភ្លីភ្លើ ប្រើល្បិចដាក់គ្រូបង្រៀន
 96. រឿង ស្តេចនិង ប្រពន្ធល្អ
 97. រឿង អាប់ឌួរម៉ាន់ រឿងរបស់ជាតិមួរ និង
  ឥន្ទ្រី
 98. រឿង អាឌីបិនសៃ និង ព្រះនាងឥណ្ឌា
 99. រឿង ឌីអ៊ិប៊ីល អាល់ឃុសាអ៊ិ និង ស្ត្រី និង
  មូស្លិមបិនអាល់វ៉ាលីត
 100. រឿង អ៊ីសាក់ក្រុងមូស៊ុល និង អ្នកជំនួញ
 101. រឿង សហាយអភ័ពទាំងបី
 102. រឿង អាប៊ុហាសាន់អាចឃាត់ខ្យល់បាន
 103. រឿង សហាយ របស់បានុតៃ
 104. រឿង សហាយចំកួត
 105. រឿងអ្នកបំបួសគេក្លាយជាមូស្លីម
 106. រឿង ស្នេហារវាង អាប៊ុ អ៊ីសា និង កុរ៉ាត់
  អាលិន
 107. រឿងអាល្មីន កូនរបស់អាល់រ៉ាស៊ីត និង
  ពូរបស់គាត់ អ៊ីប្រាហ៊ីម បិន អាល់មហាឌី
 108. រឿងអាល់ហ្វាត បិន ខាកាន់ និង ព្រះបាទ
  អាល់មុតាវគ្គីល
 109. រឿង ជំលោះរវាងបុរសម្នាក់
  និងស្ត្រីដែលចេះរបៀបទាក់ទងប្រុសស្រី
 110. រឿង អាប៊ុសុវ៉ៃ និង ស្ត្រីស្អាតចំនាស់
 111. រឿង ឧបរាជអាលីបិនតាហៀរ និង នារីមូនីស
 112. រឿងស្រីមានកូនប្រុស
  និងស្រីម្នាក់ទៀតមានប្រុសសហាយ
 113. រឿងអាលីអ្នកក្រុងគែរ និង
  ផ្ទះខ្មោចនៅក្រុងបាកដាត
 114. រឿងអ្នកហែរធម្មយាត្រា និង ស្រីចំនាស់
 115. រឿង អាប៊ុអាល់ហ៊ុស្ន និង ទាសី តាវ៉ាឌុត
 116. រឿង ទេពធីតា និងស្តេចអួត និង
  អ្នកស៊ប់នឹងសាសនា
 117. រឿង ទេពធីតានិងស្តេចអ្នកមាន
 118. រឿង ទេពធីតា
  និងស្តេចជាកូនអ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែល
 119. រឿង អ៊ីស្កាន់ដារ ស៊ុអាល់ការណាន់ និង
  អ្នកស្រុកក្រីក្រ
 120. រឿង ភាពត្រឹមត្រូវរបស់ស្តេច អនុសៀរវ៉ាន់
 121. រឿង ជ្វីសកាស៊ី និង
  ប្រពន្ធដែលជឿស៊ប់នឹងសាសនា
 122. រឿង ស្រ្តីលិចសំពៅ និង កូន
 123. រឿងទាសករស្បែកខ្មៅ ដែលជឿស៊ប់នឹងសាសនា
 124. រឿងអ្នកធ្វើថាសស៊ប់នឹងសាសនា និង ប្រពន្ធគាត់
 125. រឿង អាល់ហាជៈ និង បុរសស៊ប់នឹងសាសនា
 126. រឿង ជាងដែកដុតមិនឆេះ
 127. រឿង
  អ្នកស៊ប់នឹងសាសនាដែលព្រះអាឡាហ៍ប្រទានពពកហោះ និង ស្តេចស៊ប់នឹងសាសនា
 128. រឿង អ្នកជើងឯកមូស្លីម និង
  ក្រមុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទ
 129. រឿងកូនស្រីរបស់ស្តេចជាគ្រីស្ទបរិស័ទ និង
  មូស្លីម
 130. រឿង ព្យាការី និង តុលាការមានទិព្វញាណ
 131. រឿងអ្នករត់ទូកដទន្លេនីល និង តាបស
 132. រឿង ស្តេចកោះ និង ជនអ៊ីស្រាអែល ស៊ប់នឹងសាសនា
 133. រឿង អាប៊ុ អាល់ហាសាន់ និង អាប៊ុចាហ្វាកើតឃ្លង់
 134. រឿង ម្ចាស់ក្សត្រីរបស់ពស់
  • ដំនើរផ្សងព្រេងរបស់ប៊ុលុខ្យា
  • រឿងរបស់ចាន់សះ
 135. រឿង សិន្ទបាត អ្នករកស៊ីតាមសមុទ្រ និង
  សិន្ទបាត អ្នករកស៊ីលើដី

  • ដំនើរទី១របស់ សិន្ទបាត អ្នករកស៊ីតាមសមុទ្រ
  • ដំនើរទី២របស់ សិន្ទបាត អ្នករកស៊ីតាមសមុទ្រ
  • ដំនើរទី៣របស់ សិន្ទបាត អ្នករកស៊ីតាមសមុទ្រ
  • ដំនើរទី៤របស់ សិន្ទបាត អ្នករកស៊ីតាមសមុទ្រ
  • ដំនើរទី៥របស់ សិន្ទបាត អ្នករកស៊ីតាមសមុទ្រ
  • ដំនើរទី៦របស់ សិន្ទបាត អ្នករកស៊ីតាមសមុទ្រ
  • ដំនើរទី៧របស់ សិន្ទបាត អ្នករកស៊ីតាមសមុទ្រ
 136. រឿង ទីក្រុងទង់ដែង
 137. រឿង ស្តេច រាជបុត្រ ស្រីស្នំ និង ឧបរាជទាំង៧

  • ស្តេចនិងភរិយារបស់ឧបរាជគាត់
  • រឿង អ្នកលក់អីវ៉ាន់ ភរិយាគាត់ និង សេក
  • រឿងជាងដំដែកនិងកូន
  • រឿងល្បិចមនុស្សខូចទល់នឹងប្រពន្ធគ្រប់លក្ខណ៍
  • រឿង មនុស្សកំនាញ់ និង ដុំនំប៉ាំង
  • រឿង ស្ត្រី និង សហាយទាំង២
  • រឿង រាជបុត្រ និង យក្ខិនី
  • រឿង តំនក់ទឹកឃ្មុំ
  • រឿងស្រីប្រើប្តីអោយបោសធូលី
  • រឿងរដូវស្លឹកឈើលាស់ក្លែងក្លាយ
  • រឿង កូនឧបរាជ និង ភរិយាអ្នកយាម
  • រឿង ល្បិចប្រពន្ធបោកប្តី
  • រឿងជាងមាស និង ស្រីអ្នកចំរៀង
  • រឿង បុរសមិនដែលសើច
  • រឿង ព្រះរាជបុត្រនិង ភរិយាអ្នកជំនួញ
  • រឿងក្មេងបំរើក្លែងធ្វើជាចេះភាសាបក្សី
  • រឿងស្ត្រីនិងអ្នកតាមញែនាងទាំង៥
  • រឿង ប្រាថ្នាបីយ៉ាង
  • រឿង ខ្សែកចោរលួច
  • រឿងព្រាប២
  • រឿង ព្រះអង្គម្ចាស់ បេះរ៉ាំ និង ព្រះនាង
   អាល់ដាត្មា
  • រឿងសេះមានហឹង្គ
  • រឿង រាជបុត្រ និង សហាយយក្ស
  • រឿងអ្នកជួញខ្លឹមចន្ទគ្រឹស្នា និង
   អ្នកសំលៀងកាំបិត
  • រឿងមនុស្សអនាចារ និង ក្មេងអាយុបីឆ្នាំ
  • រឿងកាបូបចោរលួច
  • រឿង កញ្ជ្រោង និង អ្នកស្រុក
 138. រឿង ជុដារ និង បងប្អូន
 139. រឿង គារីប និង បងប្រុស អាជីប
 140. រឿង ឧត្បះ និង រ៉ាយ៉ា
 141. រឿង ឥណ្ឌា ជាកូនស្រីរបស់ អាល់នុម៉ាន់ និង
  អាល់អាជៈ
 142. រឿង ឃុសៃម៉ះ បិន ប៊ិស្រ និង អ៊ិគ្រីម៉ះ
  អាល់ហ្វៃយ៉ាស់
 143. រឿងយុនុស ជាស្មេរ និង ព្រះបាទ វ៉ាលីត
  បិនសាហល់
 144. រឿង ហារុនអាល់រ៉ាសិត និង ស្រីអារ៉ាប់
 145. រឿង អាល់អាស្មី និង
  ស្រីបីនាក់នៅក្រុងប៉ាសូរ៉ះ
 146. រឿង អ៊ីប្រាហ៊ីម ក្រុងមូស៊ុល និង បិសាច
 147. រឿង សហាយរបស់ អ្នកស្រុកបានុឧស្រះ
 148. រឿង អ្នកបាតាវី និង ភរិយា
 149. រឿង សហាយនៅប៉ាសូរះ
 150. រឿងអ៊ីសាក់អ្នកស្រុកមូស៊ុល និង ស្រីកំនាន់
  និង បិសាច
 151. រឿង សហាយរបស់អាល់មេឌីណះ
 152. រឿង អាល់ម្លិច អាល់ណាសៀរ និង ឧបរាជ
 153. រឿង ជនពាលក្រុងដាលីឡះ មនុស្សឆ្លាត និង
  កូនស្រីរបស់គាត់នាង សៃណាប់ អ្នកចាប់ទន្សាយ

  • រឿងដំនើរផ្សងព្រេងរបស់ មែរគួរី អាលី
   អ្នកស្រុកគែរ
 154. រឿង អារដាសៀរ និង ហៃយ៉ាត់ អាល់នុភុស
 155. រឿង ជុលណារ អ្នកកើតនៅសមុទ្រ និង កូនរបស់នាង
  ស្តេចបាត្រ បាស៊ីម នៃនគរពែរ
 156. រឿង ស្តេចមហាម៉ាត់ បិន សាបៃ និង
  អ្នកជំនួញហាសាន់

  • រឿងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ សៃអាល់ម្លុគ និង
   ព្រះនាង បាឌ្យា អាល់ ចាម៉ាល់
 157. រឿងហាសាន់នៃក្រុងប៉សូរ៉ះ
 158. រឿង កាលីផាស អ្នកនេសាទនៅក្រុងបាកដាត
 159. រឿងម៉ាស្រួរ និង សៃយិន អាល់ម៉ាវ៉ាស៊ីភ
 160. រឿងអាលីនួរ៉ាល់ឌីន និង នាងមីរ៉ាំ
 161. រឿង បុរសអភិជនអេស៊ីប និង
  ប្រពន្ធស្មោះត្រង់របស់គាត់
 162. រឿងបុរសរលាយទ្រព្យនៅក្រុងបាកដាត និងទាសី
 163. រឿងស្តេចចាលីដ អ្នកស្រុកឥណ្ឌា និង ឧបរាជ
  ស៊ីម៉ាស់ និងរឿងស្តេចវឺតខាន់ កូនស្តេចចាលីត ជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់ និង ឧបរាជ

  • រឿងកណ្តុរ និង ឆ្មា
  • រឿងផាគីរ និង ផើងប៊័ររបស់គាត់
  • រឿងត្រីនិងក្តាម
  • រឿង ក្អែក និង ពស់
  • រឿងគោព្រៃ និង ឆ្កែព្រៃ
  • រឿងស្តេចខូច និង ព្រះរាជបុត្រកាន់សីល
  • រឿង ក្អែក និង ស្ទាំង
  • រឿងគ្រូចាប់ពស់ និង ប្រពន្ធ
  • រឿងពីងពាង និង ខ្យល់
  • រឿងស្តេច២នាក់
  • រឿងនាយខ្វាក់ និង នាយខ្វិន
  • រឿងអ្នកនេសាទឡប់សតិ
  • រឿងក្មេងប្រុសនិងចោរ
  • រឿងបុរសនិងប្រពន្ធ
  • រឿងអ្នកជំនួញ និងចោរប្លន់
  • រឿងឆ្កែព្រៃ និង ចចក
  • រឿង អ្នកគង្វាលចៀម និងមនុស្សពាល
  • រឿងស្តេចកូលីត និង អណ្តើក
 164. រឿងអាប៊ុគៀរ អ្នកលាបសក់ និង អាប៊ុសៀរ
  អ្នកកាត់សក់
 165. រឿងអាប់ឌុឡាហ៍ អ្នកនេសាទ និង អាប់ឌុឡាហ៍
  អ្នកដើរសមុទ្រ
 166. រឿងហារុនអាល់រ៉ាសិត និង អាប៊ុហាសាន់
  អ្នកជំនួញនៅអូម៉ាន់
 167. រឿងអ៊ីប្រាហ៊ីម និង ចាមីឡះ
 168. រឿងអាប៊ុអាល់ហាសាន់ នៅខោរ៉ាសាន់
 169. រឿងកម្មារ អាល់សាម៉ាន់ និង ប្រពន្ធអ្នកលក់គ្រឿងអលង្កា
 170. រឿងអាប់ឌុឡាហ៍ បិន ផាស៊ីល និងបងប្រុស
 171. រឿង ម៉ាអារុភ អ្នកដេរស្បែកជើង និងប្រពន្ធ
 172. បញ្ចប់រឿងមួយពាន់មួយយប់
 173.  

Advertisements

About វិចិត្រ

ជា​ខ្មែរ​ម្នាក់ ជា​មនុស្ស​ម្នាក់ ធម្មតា​ដូច​មនុស្ស​ឯ​ទៀត​ដែរ
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង ផ្សេង​ៗ។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

34 Responses to មួយ​ពាន់​មួយ​យប់​

 1. បុណ្យ ថា:

  រឿងពេលណាទើប Upload ទៀត ពីព្រោះខ្ញុំមើលយក់ណាស់

 2. វិចិត្រ ថា:

  ok, ដាក់​បន្ថែម​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ហើយ។

 3. kienforcefidele ថា:

  ខ្ញុំ​ឮ​ថា​រឿង​នេះ​វែង​ណាស់ មើល​មិន​ងាយ​ចប់​ទេ។

 4. kienforcefidele ថា:

  តើ​ចុង​បញ្ចប់​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ? តើ​នារី​អ្នក​និទាន​រឿង​នោះ​ត្រូវ​គេ​យក​ទៅ​សម្លាប់​ដែរ​រឺ​ទេ?

  • វិចិត្រ ថា:

   បើ​តាម​តែ​ខ្ញុំ​ចាំ​បាន គឺ​នាង​មាន​កូនពីរ​បី​នាក់​ជា​មួយ​ស្តេច។ ចុង​បញ្ចប់​ស្តេច​ក៏​ត្រលប់​ក្លាយ​ជា​ស្តេច​ល្អ​វិញ។ នាង​បង​បាន​គ្នា​នឹង​ស្តេច​បង នាង​ប្អូន​បាន​គ្នា​នឹង​ស្តេច​ប្អូន។

 5. ណារ៉ា ថា:

  សួស្តីបងវិចិត្រ
  ខ្ញុំ​​ចូលចិត្ត​​មើល​រឿង ១០០១យប់​នេះណាស់​​ មើលហើយចង់មើលទៀតគួរអោយអានណាស់។តែខ្ញុំមើលដល់​ទំព៌រ១១៨​ហើយឥឡូវអស់អីមើលហើយ។ចុះបងថ្ងៃណាបានpost វាទៀត ខ្ញុំរងចាំអានយូរមកហើយ ហើយអូនខ្ញុំនិយាយថាអោយខ្ញុំសួរបងដែលថា ថ្ងៃណាបង​ post អោយពូកខ្ញុំបានតាមដានមើលទៀត។ និយាយលេងទេបងខុសឆ្គងអីអធ្យាស្រ័យផងបង តែខ្ញុំពិតជាចង់​មើលភាគបន្តណាស់បង។ អរគុណធំធំបង

 6. ណារ៉ា ថា:

  លាប់ហើយបង អ៊ឹងខ្ញុំត្រូវចាំដល់ពេលណាទៅ? តិចចាំរហូតដល់ពេលខ្ញុំអស់ធ្មេញអានលែងកើតយ៉ាប់បាដោយ 😀

 7. មាស​ ​តារា ថា:

  ស្លាប់!​ 172 episodes!​?! មិនទាន់អានផងក៏​ប៉ះ​សក់ទៅហើយ….
  ខ្ញុំមិន​ដែលចូលចិត្ត​អានសៀវ​ភៅទេ, បើ​ចាប់​ផ្តើម​ពី​រឿងនេះទៅ…
  ពេល​អានចប់ លៀន​ភ្នែក​ O_O

 8. ខ្ញុំនឹងព្យាយាមអានអោយចប់ម្តងមើល!!! ធ្លាប់តែឭគេថា មិនដែលបានអានសោះ។

 9. សៀ ពិសី ថា:

  ល្បីរឿងនេះយូរហើយ អានម្ដងមើល !

 10. ខ្ញុំចែករំលែក ថា:

  ចុះ​ កាលណាមាន សាមកុក?

 11. Mac KayChea ថា:

  សួស្តី..!!!​ ខ្ញុំបានអានរឿង១០០១យប់នេះបាន១០១ទំព័រហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានបញ្ហាភ្នែក។ តើរឿងនេះមានជាសៀវភៅលក់ទេ?

 12. វិចិត្រ ចាំ​រឿង “អាយីប” ដែល​ង្នក​គ្រូ​ លន់ ណារ៉ុង និទាន​ប្រាប់​កាល​សាលា​អនុវិទ្យាល័យ​អត់?

 13. ម្ចាស់ផ្ទះសុំសួរមួយ​… តើរឿង អាលីបាបា និងក្រុមចោរ​ ៤០នាក់ ជារឿងមួយ​ក្នុង​ចំណោមរឿង ១០០១យប់​ដែរឬទេ? បើមាន តើរឿងនេះ​ នៅក្នុងយប់ទីប៉ុន្មាន? ព្រោះខ្ញុំ​រក​​មើល​នៅ​ទីនេះ​អត់ឃើញ ឬក៍​ខ្ញុំ​មើល​អត់​អស់​ក៍​មិន​ដឹង… អរគុណ។

  • រឿង​អាលីបាបា ជា​រឿង​អារ៉ាប់​ដែល​ជនជាតិ​អឺរ៉ុប ដែល​មាន​លោក Antoine Galland ជា​ដើម បាន​យក​មក​លាយ​បញ្ចូល​ក្នុង​រឿង ១០០១​យប់។ រឿង​១០០១ យប់​ ដើម (យោង​តាម​ វីគី)​របស់​អារ៉ាប់ អត់​មាន​រឿង​អាលីបាបា​ និង រឿង​អាឡាដាំង​នេះ​ទេ។

 14. Taymo Khmer ថា:

  ស្តាប់រឿងនិទាន “សាមកុក​ និង​ មួយពាន់មួយយប់” តាម link ខាងក្រោម
  http://mobile.cambodian.china.com

 15. សុវឌ្ឃន៍ ថា:

  ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានអានរឿងនេះដល់ចប់​ ព្រោះខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តអានរឿងនេះណាស់។

 16. សុវឌ្ឍន៍ ថា:

  ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានអានរឿងនេះដល់ចប់​ ព្រោះខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តអានរឿងនេះណាស់។​ អរគុណសម្រាប់ការបកប្រែរឿងនេះជាភាសាខ្មែរ

 17. Alice ថា:

  សួស្តី វិចិត្រ ខ្ញុំឆ្ងល់ម៉េចបានអត់ឃើញuploadរឿង1001យប់ទៀតចឹង ខ្ញុំចាំមើលយូរហើយតែឃើញតែនៅត្រឹមរឿងផ្លែបោ៉ម3

 18. phearon ថា:

  ខ្ញុំអានបាន៦ក្បាល អំពើដំណាលរឿង១០០១យប់ (ឯកសហស្ររាត្រី) ក្នុងសៀវភៅដែលគេលក់នៅបណ្តាគារ។ ប៉ុន្តែវាអត់មានតំណាលរឿងច្រើនដូចក្នុងនេះអញ្ចឹង? វាមានប្រមាណជា២០រឿងប៉ុន្នោះ។ ក្នុងនេះមានដល់ទៅ១៧២រឿង។ តើខ្ញុំអាចទៅរកនៅទីណាបាន?

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s